Заедно за промяна

застъпничество за по-качествен
живот в социалните услуги

Основна цел

Насърчаване на включването на неправителствените организации в
процесите на формулиране на политики и
вземане на решения съвместно с
институциите на местно,
регионално и национално ниво.

Специфични цели

Повишаване приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процеси на вземане на решения на от местно до национално ниво.
Повишаване на ролята на неправителствените организации в защита на правата на уязвими групи в обществото.

Характеристики

Област: Демокрация, права на човека и
добро управление
Вид: Среден проект
Продължителност: 18 месеца

МИСИЯ

В отговор на отчайващото положение на хиляди деца и младежи, живеещи в специализирани институции, българското правителство предприе реформа за деинституционализация, която започна с подготовката и извеждането от институциите на деца и младежи с увреждания и разкриването на нови социални услуги. Все още липсва обаче адекватен механизъм, по който да се оценява качеството на живот в новите услуги, в съответствие с ясни стандарти и с прякото включване на потребителите на тези услуги, а това от своя страна представлява риск услугите да се превърнат в "мини-институции" и правата на децата и младежите да бъдат неглижирани.

 

Основната цел на проекта е НПО с опит в социалната сфера да бъдат включени във формулирането на политики за подходящи стандарти, критерии и методи за оценка на качеството на живот в социалните услуги заедно с отговорните за това институции на трите нива. Специфичните цели на проекта са насочени към повишаване на ролята на НПО във формулирането на политики, вземането на решения и защитата на правата на уязвими групи. Те ще бъдат постигнати чрез пилотиране на добри практики в сферата на оценката на качеството на живот в социалните услуги в партньорство между НПО и властите на трите нива и общи застъпнически действия.